+421 907 854892 info@supertravel.sk
facebook twitter
min.
max.
Rozšírené vyhľadávanie

Otázky?

Telefonické a mailové konzultácie:
+421 905 265015
+421 907 854892
info@supertravel.sk Pondelok – piatok, 9,00 – 17,00

Newsletter

Podmienky používania supertravel.sk

Portál www.supertravel.sk je prevádzkovaný spoločnosťou Supertravel, s.r.o.
Supertravel, s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ)
IČO: 47637986,
DIČ: 2024067606
Zapísaná v OR Okresného súdu v B.Bystrici, vl.č.26448/S.
 

Podmienky používania

Vstupom a používaním na portál súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok (ďalej len podmienky), zaväzujete sa ich dodržiavať a ste nimi viazaní. Spoločnosť Supertravel, s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ) si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia a potrieb tieto podmienky meniť. V prípade ákehokoľvek porušenia týchto podmienok si prevádzkovateľ vyhradzuje právo požadovať všetky zo zákona dostupné opravné prostriedky a náhrady.
Používaním týchto internetových stránok súhlasíte s Podmienkami používania a zaväzujete sa tieto podmienky dodržiavať.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť formát, vzhľad či obsah internetových stránok bez akéhokoľvek upozornenia.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť prevádzku stránky či inak obmedziť jej dostupnosť z dôvodu technických problémov, aktualizácie obsahu, pri jej údržbe či z akéhokoľvek iného dôvodu aj bez predošlého upozornenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia ukončiť prístup k internetovým stránkam.
Prístup k internetovým stránkam a ich používanie sú bezplatné.
Pre ďaľšie používanie portálu musíte súhlasiť s týmito podmienkami.

Ochranné známky a logá

Všetky materiály použité na tomto portáli, hlavne informácie, logá, obrázky, grafiky, dokumenty, produkty, zvuky, internetové rozhrania a software poskytol k publikovaniu prevádzkovateľ, alebo jeho obchodní partneri, pričom všetky súvisiace práva duševného vlastníctva prináležia prevádzkovateľovi alebo obchodným partnerom (touroperátorom ) Jednotlivé prvky webových stránok sú chránené autorskými zákonmi a nesmú sa kopírovať, modifikovať ani imitovať, celkovo ani čiastočne. Všetky ďaľšie názvy produktov, mien spoločností, známok, log a symbolov môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov.
 

Obmedzenia

Na týchto internetových stránkach nie je dovolené:

 • Rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, zverejňovať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami, hlavne elektronickými, mechanickými, fotokopírovacími, záznamovými, či inými prostriedkami bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia prevádzkovateľa, alebo poskytovateľa tretej strany žiadne informácie a materiály.
 • Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov na tomto portáli, ktoré môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia.
 • Zo žiadneho obsahu skopírovaného alebo vytlačeného z internetových stránok odstrániť informáciu o autorských právach
 • Zasahovať akýmkoľvek spôsobom do obsahu či technickej podstaty internetových stránok bez súhlasu Prevádzkovateľa
 • Pristupovať k obsahu na stránke pomocou automatizovaných skriptov či robotov
 • Zasahovať do bezpečnosti internetových stránok
 • Využívať obsah internetových stránok na rozosielanie nevyžiadaných správ
 • Zadávať nepravdivé údaje za účelom zakrytia identity odosielateľa
 • Šíriť na internetových stránkach obsah, ktorý porušuje právne predpisy Slovenskej republiky, dobré mravy, prípadne ohrozujúci verejný poriadok či nezodpovedajúci záujmom Prevádzkovateľa.
 • Užívateľ sa zaväzuje nešíriť nepravdivý obsah, obsah zasahujúci do práv a oprávnených záujmov tretích osôb, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti, obsahom diskriminujúcim z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy pohlavia a ktoré propagujú násilie či akékoľvek protiprávne konanie.

 

Odkazy na stránky tretích strán

Tento webový portál môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Prevádzkovateľ nezodpovedá, neschvaľuje ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah, alebo používani takýchto stránok tretích strán. Prevádzkovateľ poskytuje tieto linky len pre uľahčenie orientácie, pričom začlenenie akéhokoľvek odkazu neznamená schválenie stránky uvedeného linku Prevádzkovateľom. Pred používaním takýchto stránok je užívateľ povinný oboznámiť sa s podmienkami užívania stránky tretej osoby.
Prevádzkovateľ preto nenesie zodpovednosť najmä za:

 • Obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré sa dajú navštíviť prostredníctvom hypertextových alebo iných odkazov nachádzajúcich sa na internetových stránkach Prevádzkovateľa
 • Reklamu či inú propagáciu prevádzkovanú na internetových stránkach tretími stranami
 • Odkazy na stránkach tretích osôb umiestnené na internetových stránkach

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek upraviť alebo odstrániť akýkoľvek obsah internetových stránok, ktorý je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, dobrými mravmi, alebo zasahujúci do práv a oprávnených záujmov tretích osôb, obsah, ktorý je proti ľudskej dôstojnosti a nesie známky akejkoľvek diskriminácie.
 

Zodpovednosť užívateľa

V prípade, že nie ste spokojný s naším portálom, jediným Vaším opravným prostriedkom je možnost prerušit jeho používanie. Prevádzkovateľ. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania, alebo stahovania, materiálov alebo používania či nemožnosti používať tento portál. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadné nepriame, trestné, mimoriadné, náhodné ani následné škody , vyplývajúce z neoprávneného používania, údajov,
Všeobecné ustanovenia
Tieto podmienky sa spravujú a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie.
V prípade nezrovnalostí v obsahu a podmienkach medzi jednotlivými jazykovými verziami sa za rozhodujúcu jazykovú verziu považuje verzia slovenská.

Tieto Podmienky používania stránok www.supertravel.sk  sa riadia právom Slovenskej republiky a v prípade sporov ich rozhodujú výlučne súdy Slovenskej republiky.

Supertravel, s.r.o.
15.6.2014