+421 907 854892 info@supertravel.sk
facebook twitter
min.
max.
Rozšírené vyhľadávanie

Otázky?

Telefonické a mailové konzultácie:
+421 905 265015
+421 907 854892
info@supertravel.sk Pondelok – piatok, 9,00 – 17,00

Newsletter

Ochrana osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V Súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej iba „GDPR“) a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba „ZOOU“) si Vás týmto dovoľujeme informovať a poučiť o Vašich právach a našich povinnostiach tak, ako vyplývajú z GDPR a ZOOU.

 KOMU udeľujete súhlas so spracúvaním údajov

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete spoločnosti Supertravel, s.r.o., IČ 471637986, so sídlom SNP 97/18, Žiar nad Hronom, 96501, Slovenská republika (ďalej iba „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie osobných údajov bude vykonávané Prevádzkovateľom, osobné údaje však môže pre Prevádzkovateľa spracúvať aj poskytovateľ softwaru TravelData s.r.o., so sídlom Bratislava, Agátová 5A, 84101 Bratislava, IČ 45 660 328 , prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Prevádzkovateľ nevyužíva.

AKÉ údaje budeme spracúvať

Údaje, ktoré budeme na základe Vášho súhlasu spracúvať, zahŕňajú Vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje (ulica, súpisné číslo, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo, e-mail), informácie z poznámky upresňujúcej dopyt produktov a služieb, ďalej informácie zo záznamu telefonických hovorov alebo inej (aj elektronickej) interakcie medzi Vami a nami, geolokačné údaje, informácie z internetového prehliadača, ktorý používate (informácie identifikujúce zariadenie alebo osobu spojenú s užívaním zariadenia, napr. IP adresy alebo identifikátory cookies, informácie o nákupných preferenciách) a údaje, ktoré spracúvame pre splnenie našej právnej alebo následnej zmluvnej povinnosti alebo za účelom našich oprávnených záujmov. Ide o údaje, ktoré získavame priamo od Vás, z verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe sami zverejníte), z prieskumov a užívateľských testov alebo od spolupracujúcich tretích strán.

ÚČEL pre ktorý údaje spracúvame

Údaje spracúvame v súlade s Vami zvoleným účelom, teda predloženie ponuky služieb z oblasti cestovného ruchu. Vaše osobné údaje budú spracúvané vždy s maximálnym ohľadom na Vaše práva a záujmy a iba pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu.

 DOBA počas ktorej budeme údaje spracúvať

Vaše údaje budeme spracúvať iba počas doby nevyhnutne nutnej tak, aby mohlo dôjsť k naplneniu daného účelu, v žiadnom prípade však nie dlhšie než 3 mesiacov od udelenia súhlasu alebo do doby pokiaľ svoj súhlas neodvoláte. V tejto súvislosti Vás upozorňujeme a zdôrazňujeme, že súhlas je celkom dobrovoľný a dá sa kedykoľvek odvolať.

Ďalšie podrobnosti súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v Poučení Prevádzkovateľa, ktoré nájdete tu.

POUČENIE PREVÁDZKOVATEĽA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
 
V Súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej iba „GDPR“) a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba „ZOOU“) si Vás týmto dovoľujeme informovať a poučiť o Vašich právach a našich povinnostiach tak, ako vyplývajú z GDPR a ZOOU.

PREVÁDZKOVATEĽ

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov ste udelili spoločnosti Supertravel, s.r.o., IČ 471637986, so sídlom SNP 97/18, Žiar nad Hronom, 96501, Slovenská republika (ďalej iba „Prevádzkovateľ“).

Spracúvanie osobných údajov bude vykonávané Prevádzkovateľom, osobné údaje však môže pre Prevádzkovateľa spracúvať aj poskytovateľ softwaru TravelData s.r.o., so sídlom Bratislava, Agátová 5A, 84101 Bratislava, IČ 45 660 328 , prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Prevádzkovateľ nevyužíva.

Osobné údaje môžu byť taktiež odovzdané tretím osobám v súvislosti s plnením zmluvných podmienok, ako aj tých uložených príslušnými právnymi predpismi (orgány štátnej správy, zmluvní partneri, a pod.)

  

ROZSAH SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ, prípadne Sprostredkovateľ, budú spracúvať iba tie osobné údaje, s ktorých spracúvaním ste súhlasili a iba v rozsahu nevyhnutne nutnom pre účel, pre ktorý sú spracúvané. Spracúvať budeme tiež Vaše osobné údaje za účelom splnenia povinností, ktoré nám ukladá zákon a iné všeobecne záväzné právne predpisy (daňové predpisy, predpisy v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia apod.) Pre Vašu informáciu uvádzame jednotlivé kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje slúžiace k Vašej jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii (meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt s Vami (kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné informácie)

 • popisné údaje (napr. bankové spojenie)

 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy

 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracúvané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadení a iné)

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ bude spracúvať iba tie údaje, ktoré sú potrebné pre daný účel. V rámci našej činnosti budeme Vaše osobné údaje spracúvať pre tieto účely:

 • účely obsiahnuté vo výslovnom súhlase, ktorý ste nám poskytli (ponuka uzatvorenia zmluvy, plnenie povinností a výkon práv z uzatvorenej zmluvy, atd.)

 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok)

 • plnenie povinností vyplývajúcich pre Prevádzkovateľa zo všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí orgánov štátnej správy

 • výberové konania na voľné pracovné miesta

 • ochrana Vašich životne dôležitých záujmov

 

 

ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú získavané na základe:

 • Vami udeleného výslovného súhlasu a priamo od Vás (e-mailová korešpondencia, telefón, chat, webové stránky, kontaktné formuláre na webe, sociálne siete, vizitky a pod.)

 • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. Obchodný register, Živnostenský register, verejný telefónny zoznam a pod.

 • od tretej osoby, ktorej ste udelili súhlas s odovzdaním Vašich osobných údajov Prevádzkovateľovi

 

 SUBJEKTY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvame iba údaje tých osôb, ktoré sú potrebné pre daný účel. V rámci našej činnosti tak spracúvame osobné údaje:

 • klientov

 • zamestnancov

 • zmluvných partnerov

 • tretích osôb ak je to nevyhnutne nutné (napr. Uchádzač o zamestnanie a pod.)

 

DOBA SPRACÚVANIA ÚDAJOV

Vaše údaje budeme spracúvať vždy iba dobu nevyhnutne potrebnú pre daný účel. Doba spracúvania je určená buď v rámci Vami poskytnutého súhlasu, v uzatvorenej zmluve, alebo je stanovená obecne záväzných právnym predpisom.

 

26.5.2018