+421 905 265 015 info@supertravel.sk
facebook twitter
min.
max.
Rozšírené vyhľadávanie

Otázky?

Telefonické a mailové konzultácie:
+421 905 265015
+421 907 854892
info@supertravel.sk Pondelok – piatok, 9,00 – 17,00

Newsletter

Ochrana osobných údajov

Portál Supertravel.sk dbá o absolútnu bezpečnosť pri nakladaní s osobnými údajmi svojich klientov a ochrane Vášho súkromia, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.

Pri spracovaní osobných údajov používame zabezpečený prístup k databázam, kryptovanie komunikácie a údajov, dodržiavania zákonných ustanovení a mlčanlivosť zamestnancov. Pri našej komunikácii zachovávame maximálnu dôvernosť podľa zákona o elektronických komunikáciách.

Klient registráciou svojho e-mailu na webovej stránke Supertravel.sk dáva súhlas so zasielaním reklamných informácií . Takto získané informácie o klientovi slúžia výlučne na marketingové účely portálu Supertravel.sk. Uvedený súhlas môže byť kedykoľvek z jeho strany ukončený.

Klient prehlasuje, že v súlade s § 7 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon o ochrane osobných údajov") súhlasí, aby Supertravel.s.r.o.. spracovával jeho osobné údaje, ktoré poskytol pri rezervácií zájazdu (ďalej ako "osobné údaje") prostredníctvom portálu www.supertravel.sk.

Klient súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov spôsobom zodpovedajúcim povahe osobných údajov za účelom súvisiacim s poskytnutím služieb zo strany Supertravel s.r.o. vo vzťahu k organizátorovi zájazdu alebo iným dodávateľom služieb pre poskytnutie Klientom požadovaných služieb (najmä zabezpečenie leteckej prepravy, ubytovania a poistenia) a na interné štatistické účely spoločnosti Supertrave s.r.o.

Klient súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov v rozsahu priezvisko objednávateľa, e-mailová adresa a telefonický kontakt v informačnom systéme Supertravel s.r.o.. Získané osobné údaje nad tento rámec Supertravel s.r.o. v informačnom systéme zlikviduje najneskôr do 12 mesiacov od ich získania. V zmysle § 17 zákona o ochrane osobných údajov Klient na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Supertravel s.r.o. namietať voči spracovávaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracované na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

Klient súhlasí s cezhraničným prenosom svojich osobných údajov výlučne pre potreby obstarania Zájazdu. Cezhraničný prenos bude vykonaný ku obstarávateľovi zájazdu, ktorým je rakúska alebo nemecká cestovná kancelária v zmysle Zmluvy o cestovných službách.

Klient týmto udeľuje Supertravel s.r.o. súhlas s kopírovaním a skenovaním úradných dokladov potrebných pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých Supertravel s.r.o. pri rezervácii Zájazdu.

Supertravel s.r.o. archivuje elektronické dokumenty obsahujúce osobné údaje zákazníka v rozsahu Zmluvy o cestovných službách, dokladov o úhrade, Poistnej zmluvy, elektronickej komunikácie a podobne s ohľadom na ich bezpečnosť. Tieto dokumenty Supertravel zničí po uplynutí zákonnej lehoty vyžadovanej pre archiváciu účtovných dokladov.

Klient vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Klient vyhlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

15.6.2014