+421 907 854892 info@supertravel.sk
facebook twitter
min.
max.
Rozšírené vyhľadávanie

Otázky?

Telefonické a mailové konzultácie:
+421 905 265015
+421 907 854892
info@supertravel.sk Pondelok – piatok, 9,00 – 17,00

Newsletter

Obchodné podmienky Supertravel, s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Supertravel, s.r.o., IČO:47637986, so sídlom SNP 97/18, 965 01 Žiar nad Hronom, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vl.č.26448/S /ďalej podnikateľ/, je podnikateľským subjektom, ktorého zámerom je sprostredkovanie predaja zájazdov, prípadne iných služieb renomovaných cestovných kancelárií prostredníctvom internetu.
 2. Podnikateľ prehlasuje, že je jeho zámerom vytvorenie podmienok umožňujúcich kúpu zájazdu, alebo iných služieb poskytovaných cestovnými kanceláriami, prostredníctvom internetu tak, aby celý proces kúpy (výber služby, jej objednanie, úhrada a uzatvorenie zmluvného vzťahu) bol realizovaný výlučne elektronickými prostriedkami prostredníctvom internetu.
 3. Portál www.supertravel.sk – predstavuje portál prevádzkovaný podnikateľom, prostredníctvom ktorého podnikateľ poskytuje svoje služby a prostredníctvom ktorého dochádza k uzavretiu Zmluvy o obstaraní zájazdu.
 4. 4. Tieto Obchodné podmienky elektronického obchodu www.supertravel.sk upravujú vzťahy vznikajúce medzi klientom (objednávateľom) a podnikateľom pri objednaní zájazdu.
 5. Supertravel.sk ponúka aj zájazdy organizované cestovnými kanceláriami so sídlom v členskom štáte Európskej únie mimo Slovenskej republiky, v cenách a za podmienok stanovených zmluvnými podmienkami cestovných kancelárií. Charakteristika zájazdu aj zmluvné podmienky upravujúce zmluvný vzťah klienta s cestovnou kanceláriou organizujúcou zájazd sú uvádzané a právne záväzné v jazyku a podľa práva platného v krajine sídla cestovnej kancelárie.
 6. Supertravel.sk poskytuje klientom prostredníctvom verejnej služby „Google translate“ informatívny preklad charakteristík zájazdu (okrem prekladu zmluvných podmienok cestovnej kancelárie a pokynov k zájazdu) a iných skutočností spojených so zájazdom do slovenského, prípadne iného jazyka. Podnikateľ nenesie zodpovednosť za prípadné nepresnosti, ktoré vzniknú v dôsledku informatívneho prekladu zákazníkovi.

II. Definícia pojmov

 1. Touroperátor – je cestovná kancelária poskytujúca služby v zmysle zákona č. 170  z 15. mája 2018 o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Zmluvné podmienky Touroperátora – predstavujú zmluvné podmienky alebo iné zmluvne dojednané ustanovenia, ktorými sa riadi poskytovanie zájazdov jednotlivých Touroperátorov.
 3. Klient – je osoba, ktorá prejaví záujem o služby poskytované podnikateľom prostredníctvom Portálu www.supertravel.sk.
 4. Objednávateľom môže byť:
  • osoba, ktorá s Touroperátorom uzavrie Zmluvu o obstaraní zájazdu alebo
  • osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila alebo
  • osoba, na ktorú sa zájazd v súlade so Zmluvou o obstaraní zájazdu previedol.
 5. Zmluva o obstaraní zájazdu – zmluva uzavretá medzi Objednávateľom a Touroperátorom obsahujúca dojednanie práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní a čerpaní dohodnutých služieb. Súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu sú všetky doklady a informácie, ktoré Objednávateľ obdrží, alebo na základe ktorých Objednávateľ uzatvorí Zmluvu o obstaraní zájazdu, a to najmä informácie obsiahnuté na Portáli www.supertravel.sk, Zmluvné podmienky Touroperátora, všeobecné informácie a písomné pokyny – podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte, alebo objednaných službách.

III. Uzatvorenie Zmluvy o obstaraní zájazdu

 1. Klient berie na vedomie, že celý proces dojednávania Zmluvy o obstaraní zájazdu je realizovaný prostredníctvom Portálu www.supertravel.sk a prehlasuje, že so spôsobom a postupom uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu sa oboznámil a s týmto súhlasí /ďalej aj rezervačný proces/. Klient prehlasuje, že bude postupovať podľa pokynov realizácie rezervačného procesu oznámených a/alebo vyžadovaných podnikateľom na Portáli www.supertravel.sk a s týmito pokynmi ako záväznými súhlasí.
 2. Klient na základe určených kritérií vykoná výber služieb, ktorých poskytnutie požaduje. Na základe určených kritérií /napr. krajina, lokalita, hotel, termíny, cena a iné/ vykoná výber konkrétnej požiadavky a realizuje objednávku určeným spôsobom, ktorá je v tomto štádiu nezáväzná. Objednávka je vyjadrením záujmu o konkrétny zájazd zo strany klienta, ktorý je v plnom rozsahu zodpovedný za uvedenie presných a pravdivých údajov v objednávke, a to aj za ostatných účastníkov uvedených v objednávke. Objednávateľ zodpovedá za uvedenie nepresných alebo klamlivých údajov pri realizácii rezervačného procesu a v takom prípade nevzniká povinnosť poskytnutia dojednaných služieb. V takom prípade Objednávateľ zodpovedá za škodu v plnom rozsahu, ktorá vznikne Touroperátorovi alebo podnikateľovi.
 3. Podnikateľ je oprávnený odmietnuť objednávku a rezerváciu, ktorá nezodpovedá pokynom podnikateľa pre realizáciu rezervačného procesu. O tejto skutočnosti podnikateľ nie je povinný informovať Klienta.
 4. Na základe objednávky je klientovi automaticky v krátkej časovej lehote oznámená dostupnosť alebo nedostupnosť realizovanej voľby. Pričom môžu nastať dve situácie. V prípade nedostupnosti voľby realizovanej podľa tohto odseku je nevyhnutné už realizovaný postup objednávky opakovať pri využití odlišných kritérií a v prípade dostupnosti voľby realizovanej podľa tohto odseku klient pokračuje v rezervačnom procese podľa pokynov, najmä oznámením konkrétnych vyžadovaných údajov, informácií a vykonaním ďalších požadovaných krokov.
 5. Rezervačný proces je zo strany klienta zavŕšený odoslaním rezervácie presne špecifikovaných služieb podľa pokynov, určením spôsobu realizácie platby a skutočnou realizáciou platby. Súčasťou uvedeného postupu je aj odsúhlasenie návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu, vrátane týchto obchodných podmienok, Zmluvných podmienok Touroperátora a iných dokladov súvisiacich so Zmluvou o obstaraní zájazdu /napr. poistných podmienok a pod./. V prípade, že k odoslaniu rezervácie alebo realizácii platby nedôjde v určených lehotách, rezervačný proces nie je ukončený, návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu stráca platnosť a rezervačný proces je nevyhnutné opakovať znova.
 6. Zmluva o obstaraní zájazdu je uzatvorená okamihom elektronického odsúhlasenia Zmluvy o obstaraní zájazdu, týchto obchodných podmienok, Zmluvných podmienok Touroperátora a prípadne iných doručených dokladov a uhradením určenej platby (čo znamená pripísanie sumy na účet), to všetko cestou Portálu www.supetravel.sk a podľa pokynov podnikateľa.
 7. Okamihom uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu sa klient stáva Objednávateľom a vzniká zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Touroperátorom, ktorý sa v plnom rozsahu /vrátane napr. odstúpenia od zmluvy, storno podmienok a stornopoplatkov, reklamačného konania, potrebných dokladov a ich platnosti a iných/ riadi uzavretou Zmluvou o obstaraní zájazdu, vrátane všetkých jej súčastí, najmä Zmluvných podmienok Touroperátora a inými. Za poskytnutie zájazdu v zmysle Zmluvy o obstaraní zájazdu zodpovedá výlučne Touroperátor, nie podnikateľ.
 8. Po uzatvorení Zmluvy o obstaraní zájazdu sú Objednávateľovi elektronickou poštou doručené doklady potrebné pre čerpanie služieb a to najmä Zmluva o obstaraní zájazdu, voucher a iné.
 9. Objednávateľ je oprávnený zrušiť – stornovať objednaný zájazd podľa podmienok stanovených v zmluvných podmienkach Touroperátora.
 10. Cestovné poistenie možno obstarať iba súčasne so zájazdom. Zájazd možno obstarať aj bez cestovného poistenia. Reklamácie a nároky ohľadom uzavretej poistnej zmluvy rieši výlučne príslušná poisťovňa. 

IV. Ostatné ustanovenia

 1. Zmluvné strany prehlasujú, že spôsob uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu tak, ako je obsiahnutý v týchto obchodných podmienkach, je realizovaný s ich vzájomným súhlasom, platne zakladá práva a povinnosti pre obe zmluvné strany a Touroperátora a takúto formu uzatvorenia zmluvy považujú za vhodnú v zmysle príslušnej právnej úpravy.
 2. Zmluvné strany berú na vedomie, že niektoré údaje poskytnuté v rámci rezervačného procesu, sú údajmi osobnej povahy v zmysle zák. č. 428/2002 o ochrane osobných údajov a Objednávateľ realizáciou rezervačného procesu ako aj uzavretím Zmluvy o obstaraní zájazdu udeľuje súhlas podnikateľovi, ako aj ňou určeným osobám, so spracovaním osobných údajov za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a plnenia zákonných povinností ana dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom, podnikateľom a Touroperátorom (vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom podnikateľa, ako aj Touroperátora a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa uzavretej Zmluvy o obstaraní zájazdu za účelom zabezpečenia jej naplnenia). Súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov je daný aj pre potreby marketingových aktivít podnikateľa a Touroperátora po dobu realizácie týchto aktivít. Tento súhlas je udelený aj v mene všetkých účastníkov zájazdu. Odvolanie daného súhlasu je možné po predchádzajúcej vzájomnej dohode alebo na základe písomnej žiadosti Objednávateľa.
 3. Klient vstupuje na Portál www.supertravel.sk dobrovoľne.
 4. Zmluvné strany berú na vedomie, že podnikateľ nezodpovedá za výsledok rezervačného procesu, ktorý môže byť ovplyvnený aj poskytovateľom internetového pripojenia, pričom najmä nezodpovedá za to, či medzi Klientom a Touroperátorom dôjde k uzavretiu Zmluvy o obstaraní zájazdu.